Algemene wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Gastouderopvang “Het Puzzelstukje” hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren volgens wettelijke eisen. Zo ook de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd waar mogelijk.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van “Het puzzelstukje” en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wettelijk verplicht zijn en nodig voor het uitvoeren van de opvang. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gegevens.

 

Door de nieuwe Europese wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 Mei 2018 van kracht gaat moeten wij ons aan de volgende regels houden.

  -  Uw  gegevens moeten worden opgenomen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  -  Om welke doelen en om welke gegevens het gaat worden beschreven in dit beleid.
  -  Het verwerken van gegevens beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel            waarvoor u deze gegeven heeft.
  -  Voor sommige zaken vragen wij toestemming als wij deze nodig hebben voor verdere verwerking
  -  Uw gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en waar dit mogelijk is met vingerafdruk om de              beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
  -  Er worden geen gegevens door gegeven aan andere partijen, behalve als dit nodig is voor het
      doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
  -  Wij respecteren de privacy van uw gegevens en gaan er vanuit dat u ook onze privacy gegevens          respecteert.


Waarvoor verzamelen wij uw gegevens.

        -  Om verdere informatie te kunnen geven.
   -  Wij gaan een contract aan voor opvang.
   -  Wij versturen tijdens de opvang nieuwsbrieven.
   -  Wij overleggen zaken die van belang zijn voor de opvang.
   -  Bij wettelijke controles moeten wij deze afspraken laten zien.
   -  Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen.
   - Toestemming van de betrokkenen wordt gegeven door het tekenen van het contract
   - Structureel aanwezige personen en gegevens voor noodopvang als gestart is met de opvang mag        zonder schriftelijke toestemming van deze personen omdat het wettelijk verplicht is dit vast te                leggen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

        -  Voor- en achternaam
   - Telefoonnummer
   -  E-mail
     *Deze 3 worden als er geen koppeling komt niet opgeslagen, de rest van de gegevens zijn voor in          het contract
   -  Adres
   -  Postcode en woonplaats
   -  Persoonsgegevens van het kind
   -  Gegevens voor noodopvang van opa’s, oma’s of andere opgegeven personen. (Naam, telefoon            en relatie tot het kind
   -  Polisnummer ziekenfonds
   -  (Beperkt) Bewijs van aansprakelijkheidsverzekering
   -  Gezondheid of levensbeschouwing (echter alleen als deze van belang is voor de opvang)

Verstrekken aan derden.

        -  Uw gegevens worden alleen verstrekt aan andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de                  opvang of de wetgeving hieromheen.
      *Derde partijen zijn in dit geval uw Gastouderbureau, de belastingdienst, de GGD en mijn                      belastingconsulent.
  -  Verstrekken van fotomateriaal alleen na schriftelijke toestemming in uw contract. Het gaat hierbij            om foto gebruik via facebook of de website (kinderen staan hierbij over het algemeen niet                      herkenbaar in beeld) of foto’s via whatsapp naar andere ouders binnen de opvang.     
     *Ouders mogen ook geen foto’s openbaar maken als er andere kinderen zichtbaar in beeld zijn!
  -  Wij zijn verplicht om voor noodopvang een achterwacht te kunnen inschakelen met deze persoon          is afgesproken waar de lijst met noodnummers te vinden is. Deze kunnen alleen in geval van                nood worden ingezien.

    
Mijn website.
  -  Op mijn website worden gegevens geplaatst van Google Analytics. Hier kan ik zien hoeveel                  bezoekers de site heeft gehad en welke onderdelen er bekeken zijn. Deze gegevens bevatten              geen persoonsgegevens.


Sociaal media en andere links op de site

  -  Op de website staat een knop naar mijn Facebook pagina. Voor informatie hoe Facebook om gaat        met uw gegevens verwijs ik u naar het privacy reglement van Facebook zelf.

  -  Er staat ook een link van mijn bureau. Hierbij ben ik niet verantwoordelijk hoe zij omgaan met uw         privacy.
     Echter zijn wij bij een koppeling wel samen verantwoordelijk dat er een bureau wordt ingeschakeld.
     U kunt hun site lezen hoe zij hiermee omgaan

Beeldmateriaal via bewakingscamera.

        -  Wij hebben voor onze veiligheid en als controle als kinderen in bed liggen diverse camera’s                  hangen.
      Hierbij wordt wel beeld vastgelegd maar de opslag wordt wekelijks verwijderd. De beelden zijn              alleen in te zien na invoeren van een wachtwoord.


Minderjarigen.

  -  Wij verwerken alleen die gegevens van minder jarigen als deze door ouders/verzorgers aan ons            zijn doorgegeven en van belang zijn voor de opvang.


Bewaartermijn

  -  Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. Wij zijn wettelijk verplicht voor de               belasting contracten en financiële gegevens 7 jaar te bewaren na ontbinden van het contract.               Afspraken rondom de opvang worden bij beëindiging verwijderd

Beveiliging

 -  Uw gegevens zijn beveiligd door middel van een wachtwoord en waar mogelijk door mijn                       vingerafdruk.

     Daar waar het gaat om papieren gegevens deze zijn opgeborgen in een kast.

Rechten rond beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 -  U kunt altijd vragen deze in te zien

 -  U kunt altijd bezwaar maken over het verwerken van uw gegevens.

 -  Als het van belang is voor de opvang mag ik gegevens na schriftelijke toestemming verstekken aan      andere partijen als dit nodig is voor de opvang of het welzijn van het kind.

 

Voor de “normale” wettelijke verplichtingen eerdergenoemd geeft u toestemming als u het contract tekent.

 

Klachten.

Als u klachten of vragen heeft rond het verwerken van persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met mij via hetpuzzelstukje@hotmail.nl
Ik kan u toelichten hoe en waarom ik bepaalde handelingen heb uitgevoerd.

 

Gastouderopvang “Het Puzzelstukje” wil u er tevens op wijzen dat u, als wij na overleg er samen niet uit komen, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Agnes Klompenhouwer
Gastouderopvang “Het Puzzelstukje”

 

*De privacy wetgeving is nog steeds in beweging en voor mij nog nieuw er kunnen dus nog zo nodig aanpassingen gedaan worden in dit document.